STANDARD ANSÖKNINGSVILLKOR FÖR OFFICE STORE

Dessa licensvillkor är ett avtal mellan NETCAT Systemy Informatyczne (“Appleverantör”) och du. Vänligen läs dem. De gäller tillägget eller annan programvara som du laddar ner från Office Store eller köper från inställningarna för en Office-produkt (“App"), såvida inte appen kommer med separata villkor ("Tredjepartslicens"). Om så är fallet kommer villkoren i tredjepartslicensen att gälla. Detta avtal gäller även för alla uppdateringar och tillägg för appen, såvida inte andra villkor medföljer dessa artiklar. Om så är fallet gäller dessa villkor.

GENOM ATT LADDA NED, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA APPEN ELLER FÖRSÖKA ATT GÖRA NÅGOT AV DESSA HAR DU ACCEPTERAT DESSA VILLKOR. OM DU INTE AVSER ATT ACCEPTERA DEM HAR DU INGEN RÄTT ATT (OCH FÅR INTE) LADDA NER ELLER ANVÄNDA APPEN.

Förutom ovanstående, om appen möjliggör åtkomst till någon internetbaserad tjänst kommer din användning av dessa tjänster att omfattas av de separat tillhandahållna användarvillkoren.

I detta avtal avser appleverantör den enhet som licensierar appen till dig, som identifieras i Office Store eller appens beskrivning. Om appen är licensierad till dig av Microsoft, är appleverantören Microsoft (eller baserat på var du bor, ett av dess dotterbolag).

Om du följer dessa licensvillkor har du rättigheterna nedan.

 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. Du kan installera och använda App på en eller flera Windows-enheter som är anslutna till Microsoft-kontot som du använder för att komma åt Office Store eller Office-produkten. Du får inte installera eller använda en kopia av App på en enhet som du inte äger eller kontrollerar.
 2. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. De Appleverantör kan tillhandahålla internetbaserade tjänster med App. Utöver följande är din användning av dessa tjänster föremål för de villkor som tillhandahålls dig av Appleverantör och/eller din trådlösa operatör.

Samtycke för internetbaserade eller trådlösa tjänster. De App kan ansluta till datorsystem över ett internetbaserat och/eller trådlöst nätverk. I vissa fall kommer du inte att få ett separat meddelande när de ansluter. Använda App fungerar som ditt samtycke till överföring av standardenhetsinformation (inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, system och App programvara och kringutrustning) för internetbaserade och/eller trådlösa tjänster.

Missbruk av internetbaserade tjänster. Du får inte använda någon internetbaserad tjänst på något sätt som kan skada den eller försämra någon annans användning av den eller det trådlösa nätverket. Du får inte heller använda någon internetbaserad tjänst för att försöka få obehörig åtkomst till någon tjänst, data, konto eller nätverk på något sätt.

 1. LICENSENS OMFATTNING. De App är licensierad, säljs inte. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda App. De Appleverantör förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte lagen ger dig fler rättigheter trots denna begränsning, kan du använda App endast som uttryckligen tillåts i detta avtal. När du gör det måste du följa alla tekniska begränsningar i App som bara tillåter dig att använda den på vissa sätt. Du får inte:
  • kringgå eventuella tekniska begränsningar i App;
  • bakåtkonstruera, dekompilera eller demontera App, förutom och endast i den utsträckning som lagen uttryckligen tillåter, trots denna begränsning;
  • göra fler kopior av App än vad som anges i detta avtal eller tillåts av lagen, trots denna begränsning;
  • publicera eller på annat sätt göra App tillgänglig för andra att kopiera; eller hyra, leasa eller låna ut appen.
 2. DOKUMENTATION. Om dokumentation tillhandahålls med App, får du kopiera och använda dokumentationen enbart för dina referensändamål.
 3. TEKNIK OCH EXPORTBEGRÄNSNINGAR. De App kan vara föremål för USA eller internationell teknikkontroll eller exportlagar och förordningar. Du måste följa alla inhemska och internationella lagar och förordningar som gäller för den teknik som används, används eller stöds av App. Dessa lagar inkluderar restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. För information om hur dessa lagar och förordningar gäller för Microsoft-märkta produkter, se www.microsoft.com/exporting.
 4. STÖD SERVICE. De App tillhandahålls "i befintligt skick". Kontakta Appleverantör för att avgöra om några supporttjänster är tillgängliga. Microsoft, din enhetstillverkare och din trådlösa operatör är inte skyldiga enligt detta avtal att tillhandahålla supporttjänster för App. Kontakta Appleverantör för att avgöra vilka (om några) supporttjänster som är tillgängliga.
 5. HELA AVTALET. Detta avtal och villkoren för tillägg och uppdateringar är hela avtalet för App. Om Microsoft är Appleverantör, det här avsnittet kan inte tolkas som att villkoren för ditt förhållande till Microsoft ändras angående Microsoft Office, Office Store eller någon annan Microsoft-produkt eller tjänst (som regleras av de programvarulicensvillkor som medföljer, eller användarvillkor som är förknippade med , den tillämpliga produkten eller tjänsten).
 6. TILLÄMPLIG LAG.
  • Förenta staterna. Om du har förvärvat appen i USA, styr staten Washington detta avtal, oavsett lagkonfliktprinciper. Lagarna i staten där du bor styr alla andra anspråk, inklusive anspråk enligt statliga konsumentskyddslagar, lagar om illojal konkurrens och skadestånd.
  • Utanför USA. Om du har köpt appen i något annat land gäller det landets lagar.
 7. RÄTTSLIG EFFEKT. Detta avtal beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagarna i den stat eller det land där du bor. Detta avtal ändrar inte dina rättigheter enligt lagarna i den stat eller det land där du bor om sådana lagar inte tillåter det.
 8. FRISKRIVNING FRÅN GARANTI. APPEN ÄR LICENSIERAD "I BEFINTLIGT SKICK", "MED ALLA FEL" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT". DU TAR ALL RISK ATT ANVÄNDA DEN. APPLEVERANTÖREN, PÅ SIG SJÄLVS räkning, MICROSOFT, TRÅDLÖSA BÖRJARE ÖVER VARTS NÄTVERK APPEN ÄR DISTRIBUERAD, OCH DESS OCH DERAS RESPEKTIVA AFFILIATES, LEVERANTÖRER, AGENTER OCH LEVERANTÖRER (“DISTRIBUTÖRER EXPRESSORER, LEVERANTÖRER”), ELLER I RELATION TILL APPEN. DU KAN HA YTTERLIGARE KONSUMENTRÄTTIGHETER ENLIGT DINA LOKALA LAGAR SOM DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRAS. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT DINA LOKALA LAGAR EXKLUDERA DISTRIBUTÖRER EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÄDE.
 9. BEGRÄNSNING AV OCH UNDANTAG AV ÅTGÄRDER OCH SKADOR. I DEN UTSTRÄCKNING DET INTE ÄR FÖRBJUDET I LAG KAN DU ENDAST ÅTERHÄLLA DIREKTA SKADOR FRÅN APPLEVERANTÖREN UPP TILL DET BELOPP DU BETALADE FÖR APPEN. DU GODKÄNNER ATT INTE SÖKA ATT ÅTERHÄLLA NÅGRA ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, FÖRLUSTAD VINST, SPECIELLA, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR FRÅN NÅGON DISTRIBUTÖR.

Denna begränsning gäller för

  • allt relaterat till appen, tjänster som görs tillgängliga via appen eller innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbplatser; och
  • anspråk på avtalsbrott; brott mot garanti, garanti eller villkor; eller strikt ansvar, vårdslöshet eller annan skadeståndsrätt i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

Det gäller även om

  • reparation, utbyte eller återbetalning för appen inte fullt ut kompenserar dig för eventuella förluster; eller
  • Distributören kände till eller borde ha känt till risken för skadorna.