LICENČNÍ PODMÍNKY STANDARDNÍCH APLIKACÍ OFFICE STORE

Tyto licenční podmínky jsou smlouvou mezi NETCAT Systemy Informatyczne („Poskytovatel aplikace”) a vy. Přečtěte si je prosím. Vztahují se na doplněk nebo jinou softwarovou aplikaci, kterou stáhnete z obchodu Office Store nebo získáte v rámci nastavení produktu Office („Aplikace"), pokud není aplikace dodávána se samostatnými podmínkami („Licence třetí strany”). Pokud ano, platí podmínky licence třetí strany. Tato smlouva se vztahuje také na veškeré aktualizace a doplňky aplikace, pokud tyto položky nedoprovázejí jiné podmínky. Pokud ano, platí tyto podmínky.

STÁHNUTÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM APLIKACE NEBO POKUSEM O NĚKOLIK Z TOHTO PODMÍNKY JSTE PŘIJÍMALI TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NECHCETE PŘIJET, NEMÁTE PRÁVO (A NESMÍTE) SI APLIKACI STÁHNOUT NEBO POUŽÍVAT.

S výjimkou výše uvedeného platí, že pokud aplikace umožňuje přístup k jakýmkoli internetovým službám, bude vaše používání těchto služeb podléhat samostatně poskytnutým podmínkám použití.

V této smlouvě poskytovatel aplikace znamená subjekt, který vám uděluje licenci na aplikaci, jak je uvedeno v obchodě Office Store nebo v popisu aplikace. Pokud je vám aplikace licencována společností Microsoft, je poskytovatelem aplikace společnost Microsoft (nebo jedna z jejích přidružených společností v závislosti na tom, kde žijete).

Pokud dodržíte tyto licenční podmínky, máte níže uvedená práva.

 1. PRÁVA K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ. Můžete nainstalovat a používat Aplikace na zařízení se systémem Windows nebo zařízeních, která jsou přidružena k účtu Microsoft, který používáte pro přístup k Office Store nebo produktu Office. Nesmíte instalovat ani používat kopii Aplikace na zařízení, které nevlastníte ani neovládáte.
 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY. The Poskytovatel aplikace může poskytovat internetové služby s Aplikace. Kromě níže uvedeného se na vaše používání těchto služeb vztahují podmínky, které vám poskytuje Poskytovatel aplikace a/nebo vašeho bezdrátového operátora.

Souhlas s internetovými nebo bezdrátovými službami. The Aplikace se může připojit k počítačovým systémům přes internetovou a/nebo bezdrátovou síť. V některých případech neobdržíte po připojení samostatné upozornění. Za použití Aplikace funguje jako váš souhlas s přenosem standardních informací o zařízení (včetně, ale nikoli výhradně, technických informací o vašem zařízení, systému a Aplikace software a periferní zařízení) pro internetové a/nebo bezdrátové služby.

Zneužití internetových služeb. Nesmíte používat žádnou internetovou službu žádným způsobem, který by ji mohl poškodit nebo narušit používání této služby nebo bezdrátové sítě kýmkoli jiným. Rovněž nesmíte používat žádnou internetovou službu k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti jakýmkoli způsobem.

 1. ROZSAH LICENCE. The Aplikace je licencován, neprodává se. Tato smlouva vám poskytuje pouze některá práva k použití Aplikace. The Poskytovatel aplikace si vyhrazuje všechna ostatní práva. Pokud vám zákon nedává přes toto omezení více práv, můžete použít Aplikace pouze tak, jak je výslovně povoleno v této smlouvě. Při tom musíte dodržovat všechna technická omezení v Aplikace které vám umožňují používat jej pouze určitými způsoby. Nesmíte:
  • obejít všechna technická omezení v Aplikace;
  • zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebrat Aplikaces výjimkou a pouze v rozsahu, který zákon výslovně připouští, a to i přes toto omezení;
  • vytvořit více kopií Aplikace než je uvedeno v této smlouvě nebo povoleno zákonem, navzdory tomuto omezení;
  • zveřejnit nebo jinak provést Aplikace dostupné pro ostatní ke kopírování; nebo pronajmout, pronajmout nebo zapůjčit aplikaci.
 2. DOKUMENTACE. Pokud je dokumentace dodávána s Aplikace, můžete kopírovat a používat dokumentaci výhradně pro své referenční účely.
 3. TECHNOLOGIE A OMEZENÍ VÝVOZU. The Aplikace může podléhat americkým nebo mezinárodním zákonům a předpisům o kontrole technologií nebo vývozu. Musíte dodržovat všechny domácí a mezinárodní zákony a předpisy, které se vztahují na technologii používanou, používanou nebo podporovanou společností Aplikace. Tyto zákony zahrnují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového použití. Informace o tom, jak se tyto zákony a předpisy vztahují na produkty značky Microsoft, viz www.microsoft.com/exporting.
 4. SLUŽBY PODPORY. The Aplikace je poskytován „tak jak je“. Kontaktujte Poskytovatel aplikace zjistit, zda jsou k dispozici nějaké podpůrné služby. Společnost Microsoft, výrobce vašeho zařízení a váš bezdrátový operátor nejsou podle této smlouvy povinni poskytovat služby podpory pro Aplikace. Kontaktujte Poskytovatel aplikace zjistit, jaké (pokud nějaké) podpůrné služby jsou dostupné.
 5. CELÝ SOUHLAS. Tato smlouva a podmínky pro doplňky a aktualizace jsou úplnou smlouvou pro společnost Aplikace. Pokud je Microsoft Poskytovatel aplikace, nelze tuto část vykládat tak, že mění podmínky vašeho vztahu se společností Microsoft týkající se Microsoft Office, Office Store nebo jakéhokoli jiného produktu či služby společnosti Microsoft (které se řídí dodanými licenčními podmínkami softwaru nebo podmínkami použití souvisejícími s , příslušný produkt nebo služba).
 6. APLIKOVANÉ PRÁVO.
  • Spojené státy. Pokud jste aplikaci získali ve Spojených státech, tato smlouva se řídí zákony státu Washington, bez ohledu na zásady konfliktu zákonů. Všechny ostatní nároky, včetně nároků podle státních zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži a deliktů, se řídí zákony státu, kde žijete.
  • Mimo Spojené státy. Pokud jste aplikaci získali v jakékoli jiné zemi, platí zákony této země.
 7. PRÁVNÍ ÚČINNOST. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Podle zákonů státu nebo země, kde bydlíte, můžete mít další práva. Tato smlouva nemění vaše práva podle zákonů státu nebo země, kde sídlíte, pokud to takové zákony nedovolují.
 8. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. APLIKACE JE LICENCOVÁNA „TAK, JAK JE“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „JAK JE DOSTUPNÁ“. VEŠKERÉ RIZIKO PŘI JEJÍM POUŽÍVÁNÍ NESETE. POSKYTOVATEL APLIKACE JMÉNEM SVÉHO JMÉNEM BEZDRÁTOVÝCH OPRÁVNÍKŮ MICROSOFT, V JEJICH SÍTI JE APLIKACE DISTRIBUOVÁNA, A JEJICH A JEJICH PŘÍSLUŠNÉ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY, DODAVATELÉ, ZÁSTUPCI A DODAVATELÉ (dále jen „DISTRIBUTOŘI“), POSKYTOVATELÉ, POSKYTOVATELÉ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÍ NEBO VE VZTAHU K APLIKACI. PODLE MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY, DISTRIBUTOŘI VYLUČUJÍ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.
 9. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁPRAVY A ŠKODY. V ROZSAHU, KTERÝ NEZAKÁZÁ ZÁKON, MŮŽETE OD POSKYTOVATELE APLIKACE NAVRÁTIT POUZE PŘÍMÉ ŠKODY DO ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA APLIKACI ZAPLATILI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE NEBUDETE SNAŽIT O NÁHRADU ŽÁDNÝCH JINÝCH ŠKOD, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH, ZTRÁTY ZISKU, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD OD JAKÉHOKOLI DISTRIBUTORA.

Toto omezení platí pro

  • cokoliv souvisejícího s aplikací, službami zpřístupněnými prostřednictvím aplikace nebo obsahem (včetně kódu) na internetových stránkách třetích stran; a
  • nároky z porušení smlouvy; porušení záruky, záruky nebo podmínky; nebo objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiný delikt v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

Platí to i v případě

  • oprava, výměna nebo vrácení peněz za aplikaci vám plně nenahradí žádné ztráty; nebo
  • Distributor věděl nebo měl vědět o možnosti vzniku škod.