KONTORBUTIK STANDARD ANVENDELSESLICENSVILKÅR

Disse licensvilkår er en aftale mellem NETCAT Systemy Informatyczne (“App-udbyder”) og dig. Læs dem venligst. De gælder for tilføjelsen eller anden softwareapplikation, du downloader fra Office Store eller erhverver fra indstillingerne for et Office-produkt ("App"), medmindre appen leveres med separate vilkår ("Tredjepartslicens"). Hvis det er tilfældet, vil vilkårene i Tredjepartslicensen være gældende. Denne aftale gælder også for alle opdateringer og tillæg til appen, medmindre andre vilkår følger med disse varer. I så fald gælder disse vilkår.

VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER BRUGE APPEN ELLER FORSØG PÅ AT GØRE EN AF DISSE, HAR DU ACCEPTERET DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE HAR AT ACCEPTERE DEM, HAR DU INGEN RETT TIL (OG MÅ IKKE) DOWNLOAD ELLER BRUGE APPEN.

Bortset fra ovenstående, hvis appen giver adgang til nogen internetbaserede tjenester, vil din brug af disse tjenester være underlagt de separat angivne brugsbetingelser.

I denne aftale betyder App-udbyder den enhed, der licenserer appen til dig, som identificeret i Office Store eller Appens beskrivelse. Hvis appen er licenseret til dig af Microsoft, er app-udbyderen Microsoft (eller, baseret på hvor du bor, en af dens tilknyttede selskaber).

Hvis du overholder disse licensbetingelser, har du nedenstående rettigheder.

 1. INSTALLATIONS- OG BRUGSRETTIGHEDER. Du kan installere og bruge App på en eller flere Windows-enheder, der er tilknyttet den Microsoft-konto, du bruger til at få adgang til Office Store eller Office-produktet. Du må ikke installere eller bruge en kopi af App på en enhed, du ikke ejer eller kontrollerer.
 2. INTERNET-BASEREDE TJENESTER. Det App udbyder kan levere internetbaserede tjenester med App. Ud over det følgende er din brug af disse tjenester underlagt de vilkår, du har fået af App udbyder og/eller din trådløse operatør.

Samtykke til internetbaserede eller trådløse tjenester. Det App kan oprette forbindelse til computersystemer via et internetbaseret og/eller trådløst netværk. I nogle tilfælde vil du ikke modtage en separat meddelelse, når de forbinder. Bruger App fungerer som dit samtykke til transmission af standardenhedsoplysninger (herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din enhed, dit system og App software og periferiudstyr) til internetbaserede og/eller trådløse tjenester.

Misbrug af internetbaserede tjenester. Du må ikke bruge nogen internetbaseret tjeneste på nogen måde, der kan skade den eller forringe andres brug af den eller det trådløse netværk. Du må heller ikke bruge nogen internetbaseret tjeneste til at forsøge at få uautoriseret adgang til nogen tjeneste, data, konto eller netværk på nogen måde.

 1. LICENSENS OMFANG. Det App er licenseret, ikke solgt. Denne aftale giver dig kun nogle rettigheder til at bruge App. Det App udbyder forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre loven giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, kan du bruge App kun som udtrykkeligt tilladt i denne aftale. I den forbindelse skal du overholde eventuelle tekniske begrænsninger i App som kun giver dig mulighed for at bruge det på bestemte måder. Du må ikke:
  • omgå eventuelle tekniske begrænsninger i App;
  • reverse engineering, dekompilere eller adskille App, undtagen og kun i det omfang, loven udtrykkeligt tillader, på trods af denne begrænsning;
  • lave flere kopier af App end angivet i denne aftale eller tilladt af loven, på trods af denne begrænsning;
  • offentliggøre eller på anden måde lave App tilgængelig for andre at kopiere; eller leje, lease eller udlåne appen.
 2. DOKUMENTATION. Hvis der medfølger dokumentation App, må du kopiere og bruge dokumentationen udelukkende til dine referenceformål.
 3. TEKNOLOGI OG EKSPORTBEGRÆNSNINGER. Det App kan være underlagt USA eller international teknologikontrol eller eksportlove og -regler. Du skal overholde alle nationale og internationale love og regler, der gælder for den teknologi, der anvendes, anvendes eller understøttes af App. Disse love omfatter begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. For information om, hvordan disse love og regler gælder for Microsoft-mærkede produkter, se www.microsoft.com/exporting.
 4. SUPPORTTJENESTER. Det App leveres "som den er". Kontakt App udbyder for at afgøre, om nogen supporttjenester er tilgængelige. Microsoft, din enhedsproducent og din trådløse udbyder er ikke forpligtet i henhold til denne aftale til at levere supporttjenester til App. Kontakt App udbyder for at bestemme, hvilke (hvis nogen) supporttjenester der er tilgængelige.
 5. HELE AFTALEN. Denne aftale og vilkårene for tillæg og opdateringer er hele aftalen for App. Hvis Microsoft er App udbyder, kan dette afsnit ikke fortolkes som at ændre vilkårene for dit forhold til Microsoft vedrørende Microsoft Office, Office Store eller andre Microsoft-produkter eller -tjenester (som er underlagt de softwarelicensvilkår, der fulgte med, eller brugsbetingelser, der er forbundet med , det relevante produkt eller tjeneste).
 6. GÆLDENDE LOV.
  • Forenede Stater. Hvis du har erhvervet appen i USA, regulerer staten Washingtons lovgivning denne aftale, uanset lovkonfliktprincipper. Lovene i den stat, hvor du bor, regulerer alle andre krav, herunder krav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslove, love om unfair konkurrence og erstatningsansvar.
  • Uden for USA. Hvis du har købt appen i et andet land, gælder lovene i det pågældende land.
 7. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver visse juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovene i den stat eller det land, hvor du bor. Denne aftale ændrer ikke dine rettigheder i henhold til lovene i den stat eller det land, hvor du bor, hvis sådanne love ikke tillader det.
 8. FRASKRIVELSE AF GARANTI. APPEN ER LICENSERET "SOM DEN ER", "MED ALLE FEJL" OG "SOM TILGÆNGELIG". DU BÆRER AL RISIKO FOR AT BRUGE DET. APP-LEVERANDØREN, PÅ SIG SEVE VEGNE, MICROSOFT, TRÅDLØSE PERSONER, OVER HVIS NETVÆRK APPEN ER DISTRIBUERER, OG DERES OG DERES RESPEKTIVA TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, SENDORER, AGENTER OG LEVERANDØRER (“DISTRIBUTØRER, UDGIVERE, LEVERANDØRER”), ELLER I FORHOLD TIL APPEN. DU KAN HAVE YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER UNDER DIN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRES. I DET OMFANG DET ER TILLADET I HENHOLD TIL DIN LOKALE LOVGIVNING, UDELUKKER DISTRIBUTØRER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.
 9. BEGRÆNSNING AF OG UDELUKKELSE AF RETSMIDLER OG SKADER. I DET OMFANG, DER IKKE ER FORBUDT VED LOVEN, KAN DU KUN INDGAVE DIREKTE SKADER OP TIL DET BELØB, DU BETALTE FOR APPEN. DU ACCEPTERER IKKE AT SØGE AT GODKENDE NOGEN ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TASTE FORTJENESTER, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER FRA EN DISTRIBUTØR.

Denne begrænsning gælder for

  • alt relateret til appen, tjenester, der er gjort tilgængelige via appen, eller indhold (inklusive kode) på tredjeparts internetsider; og
  • krav om kontraktbrud; brud på garanti, garanti eller tilstand; eller objektivt ansvar, uagtsomhed eller anden tort i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Det gælder også selvom

  • reparation, udskiftning eller en refusion for appen kompenserer dig ikke fuldt ud for eventuelle tab; eller
  • Distributøren vidste eller burde have kendt til muligheden for skaderne.