STANDARDOWE WARUNKI LICENCJI NA APLIKACJĘ OFFICE STORE

Niniejsze warunki licencji stanowią umowę pomiędzy NETCAT Systemy Informatyczne („Dostawca aplikacji”) A ty. Proszę je przeczytać. Dotyczą one dodatku lub innego oprogramowania pobieranego ze Sklepu Office lub nabywanego z poziomu ustawień produktu Office („Aplikacja”), chyba że Aplikacja jest objęta odrębnymi warunkami („Licencja strony trzeciej”). W takim przypadku zastosowanie będą miały warunki Licencji strony trzeciej. Niniejsza umowa dotyczy również wszelkich aktualizacji i uzupełnień Aplikacji, chyba że tym elementom towarzyszą inne warunki. Jeśli tak, obowiązują te warunki.

POBIERAJĄC, INSTALUJĄC APLIKACJĘ LUB KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI LUB PRÓBUJĄC WYKONAĆ JAKĄKOLWIEK Z CZYNNOŚCI, AKCEPTUJESZ NINIEJSZE WARUNKI. JEŚLI NIE ZAMIERZASZ JE AKCEPTOWAĆ, NIE MASZ PRAWA (I NIE MOŻESZ) POBRAĆ ANI KORZYSTAĆ Z APLIKACJI.

Z wyjątkiem powyższego, jeśli Aplikacja umożliwia dostęp do jakichkolwiek usług internetowych, korzystanie z tych usług będzie podlegać odrębnym warunkom użytkowania.

W niniejszej umowie Dostawca Aplikacji oznacza podmiot udzielający Użytkownikowi licencji na Aplikację, wskazany w Sklepie Office lub w opisie Aplikacji. Jeśli aplikacja jest licencjonowana przez firmę Microsoft, Dostawcą aplikacji jest firma Microsoft (lub, w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika, jeden z jej podmiotów stowarzyszonych).

Jeśli przestrzegasz niniejszych warunków licencji, przysługują Ci poniższe prawa.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYTKOWANIA. Możesz zainstalować i używać Aplikacja na urządzeniu z systemem Windows lub urządzeniach powiązanych z kontem Microsoft używanym do uzyskiwania dostępu do Sklepu Office lub produktu Office. Nie możesz instalować ani używać kopii programu Aplikacja na urządzeniu, którego nie posiadasz ani nie kontrolujesz.
 2. USŁUGI INTERNETOWE. The Dostawca aplikacji może świadczyć usługi internetowe za pomocą Aplikacja. Oprócz poniższych warunków korzystanie z tych usług podlega warunkom dostarczonym przez firmę Dostawca aplikacji i/lub Twojego operatora sieci bezprzewodowej.

Zgoda na usługi internetowe lub usługi bezprzewodowe. The Aplikacja może łączyć się z systemami komputerowymi przez Internet i/lub sieć bezprzewodową. W niektórych przypadkach nie otrzymasz oddzielnego powiadomienia, gdy się połączą. Używając Aplikacja działa jako Twoja zgoda na przesyłanie standardowych informacji o urządzeniu (w tym między innymi informacji technicznych o Twoim urządzeniu, systemie i Aplikacja oprogramowanie i urządzenia peryferyjne) dla usług internetowych i/lub bezprzewodowych.

Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Użytkownik nie może korzystać z żadnej usługi internetowej w sposób, który mógłby jej zaszkodzić lub zakłócić korzystanie z niej lub sieci bezprzewodowej przez kogokolwiek innego. Zabrania się również korzystania z jakichkolwiek usług internetowych w celu uzyskania w jakikolwiek sposób nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek usługi, danych, konta lub sieci.

 1. ZAKRES LICENCJI. The Aplikacja jest licencjonowany, a nie sprzedawany. Niniejsza umowa daje ci tylko niektóre prawa do korzystania z Aplikacja. The Dostawca aplikacji zastrzega sobie wszystkie inne prawa. O ile przepisy prawa nie przyznają Ci więcej praw pomimo tego ograniczenia, możesz korzystać z Aplikacja wyłącznie w zakresie wyraźnie dozwolonym w niniejszej umowie. Czyniąc to, musisz przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych w Aplikacja które pozwalają używać go tylko w określony sposób. Nie możesz:
  • obejść wszelkie ograniczenia techniczne w Aplikacja;
  • odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować Aplikacja, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim prawo wyraźnie na to zezwala, pomimo tego ograniczenia;
  • zrobić więcej kopii Aplikacja niż określony w niniejszej umowie lub dopuszczony przez przepisy prawa, pomimo tego ograniczenia;
  • publikować ani w inny sposób tworzyć Aplikacja dostępne dla innych do kopiowania; ani wynajmować, dzierżawić ani wypożyczać Aplikacji.
 2. DOKUMENTACJA. Jeżeli dokumentacja jest dostarczona z ww Aplikacja, możesz kopiować i wykorzystywać dokumentację wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII I EKSPORTU. The Aplikacja mogą podlegać amerykańskiej lub międzynarodowej kontroli technologicznej lub przepisom i regulacjom eksportowym. Musisz przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych praw i przepisów, które mają zastosowanie do technologii używanej, wykorzystywanej lub wspieranej przez firmę Aplikacja. Przepisy te obejmują ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, użytkowników końcowych i użytkowania końcowego. Aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób te prawa i przepisy mają zastosowanie do produktów marki Microsoft, zobacz www.microsoft.com/exporting.
 4. USŁUGI WSPARCIA. The Aplikacja jest dostarczany „tak jak jest”. Skontaktować się z Dostawca aplikacji w celu ustalenia, czy dostępne są jakiekolwiek usługi wsparcia. Firma Microsoft, producent urządzenia użytkownika ani operator sieci bezprzewodowej nie są zobowiązani na mocy niniejszej umowy do świadczenia usług pomocy technicznej dla Aplikacja. Skontaktować się z Dostawca aplikacji w celu ustalenia, jakie (jeśli w ogóle) usługi wsparcia są dostępne.
 5. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA. Niniejsza umowa oraz warunki dotyczące uzupełnień i aktualizacji stanowią całość umowy dotyczącej Aplikacja. Jeśli Microsoft jest Dostawca aplikacji, niniejszy punkt nie może być interpretowany jako zmieniający warunki relacji użytkownika z firmą Microsoft w odniesieniu do pakietu Microsoft Office, Sklepu Office lub jakiegokolwiek innego produktu lub usługi firmy Microsoft (które podlegają dołączonym warunkom licencji na oprogramowanie lub warunkom użytkowania związanym z , odpowiedni produkt lub usługa).
 6. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.
  • Stany Zjednoczone. Jeśli Aplikację nabyłeś w Stanach Zjednoczonych, niniejsza umowa podlega prawu stanu Waszyngton, niezależnie od norm kolizyjnych. Prawa państwa, w którym mieszkasz, regulują wszystkie inne roszczenia, w tym roszczenia wynikające z przepisów stanowych dotyczących ochrony konsumentów, przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego.
  • Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Aplikację nabyłeś w innym kraju, zastosowanie ma prawo tego kraju.
 7. SKUTEK PRAWNY. Niniejsza umowa opisuje niektóre prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa wynikające z prawa stanu lub kraju, w którym mieszka. Niniejsza umowa nie zmienia praw użytkownika wynikających z prawa stanu lub kraju, w którym mieszka, jeśli takie przepisy na to nie zezwalają.
 8. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. APLIKACJA JEST LICENCJONOWANA „TAK JAK JEST”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. TY PONOSISZ WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NIEGO. DOSTAWCA APLIKACJI, W IMIENIU WŁASNYM, MICROSOFT, OPERATORÓW BEZPRZEWODOWYCH, W KTÓRYCH SIEĆ JEST DYSTRYBUOWANA, ORAZ JEGO I ICH ODPOWIEDNIE PODMIOTY STOWARZYSZONE, SPRZEDAWCY, AGENCI I DOSTAWCY („DYSTRYBUTORZY”) NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI, GWARANCJI ANI WARUNKÓW LUB W ODNIESIENIU DO APLIKACJI. MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA NA MOCY LOKALNYCH PRZEPISÓW, KTÓRYCH NINIEJSZA UMOWA NIE MOŻE ZMIENIĆ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWA LOKALNE, DYSTRYBUTORZY WYKLUCZAJĄ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.
 9. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH I ODSZKODOWAŃ. W ZAKRESIE NIE ZABRONIONYM PRZEZ PRAWO MOŻESZ ODZYSKAĆ OD DOSTAWCY APLIKACJI TYLKO SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA APLIKACJĘ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE DOCHODZIĆ DO DOCHODZENIA JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD, W TYM WYNIKOWYCH, UTRATY ZYSKÓW, SPECJALNYCH, POŚREDNICH LUB PRZYPADKOWYCH SZKÓD OD JAKIEGOKOLWIEK DYSTRYBUTORA.

Ograniczenie to dotyczy

  • cokolwiek związanego z Aplikacją, usługami udostępnianymi za pośrednictwem Aplikacji lub treściami (w tym kodem) na stronach internetowych osób trzecich; I
  • roszczenia z tytułu naruszenia umowy; naruszenie rękojmi, gwarancji lub warunku; lub bezwzględnej odpowiedzialności, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Obowiązuje również, jeśli

  • naprawa, wymiana lub zwrot pieniędzy za Aplikację nie stanowią pełnej rekompensaty za jakiekolwiek straty; Lub
  • Dystrybutor wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód.