OFFICE STORE STANDAARD TOEPASSINGSLICENTIEVOORWAARDEN

Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen NETCAT Systemy Informaticczne ("App-aanbieder”) jij ook. Lees ze alsjeblieft. Ze zijn van toepassing op de invoegtoepassing of andere softwaretoepassing die u downloadt van de Office Store of verkrijgt via de instellingen van een Office-product ("app”), tenzij de App wordt geleverd met afzonderlijke voorwaarden (“Licentie van derden”). Als dit het geval is, zijn de voorwaarden van de licentie van derden van toepassing. Deze overeenkomst is ook van toepassing op eventuele updates en aanvullingen voor de App, tenzij andere voorwaarden bij die items horen. Dan zijn die voorwaarden van toepassing.

DOOR DE APP TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, OF TE PROBEREN OM EEN VAN DEZE TE DOEN, HEBT U DEZE VOORWAARDEN AANVAARD. ALS U NIET VAN plan bent ZE TE ACCEPTEREN, HEEFT U GEEN RECHT OM DE APP TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN.

Met uitzondering van het bovenstaande, als de App toegang geeft tot internetservices, is uw gebruik van die services onderworpen aan de afzonderlijk verstrekte gebruiksvoorwaarden.

In deze overeenkomst betekent App Provider de entiteit die de App aan u in licentie geeft, zoals geïdentificeerd in de Office Store of de beschrijving van de App. Als de App aan u in licentie is gegeven door Microsoft, dan is de App Provider Microsoft (of, afhankelijk van waar u woont, een van haar gelieerde ondernemingen).

Als u zich aan deze licentievoorwaarden houdt, hebt u de onderstaande rechten.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag de app op een Windows-apparaat of apparaten die zijn gekoppeld aan het Microsoft-account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Office Store of het Office-product. U mag geen kopie van het app op een apparaat dat u niet bezit of beheert.
 2. OP INTERNET GEBASEERDE DIENSTEN. De App-aanbieder kan op internet gebaseerde diensten leveren met de app. Naast het volgende, is uw gebruik van deze diensten onderworpen aan de voorwaarden die aan u worden verstrekt door de App-aanbieder en/of uw draadloze provider.

Toestemming voor op internet gebaseerde of draadloze services. De app kan verbinding maken met computersystemen via een op internet gebaseerd en/of draadloos netwerk. In sommige gevallen ontvangt u geen aparte melding wanneer ze verbinding maken. De ... gebruiken app werkt als uw toestemming voor de verzending van standaard apparaatinformatie (inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem en app software en randapparatuur) voor op internet gebaseerde en/of draadloze diensten.

Misbruik van op internet gebaseerde services. U mag geen op internet gebaseerde service gebruiken op een manier die deze kan schaden of het gebruik van iemand anders of het draadloze netwerk kan schaden. U mag ook geen op internet gebaseerde service gebruiken om te proberen op welke manier dan ook ongeoorloofde toegang te krijgen tot een service, gegevens, account of netwerk.

 1. OMVANG VAN DE LICENTIE. De app is gelicentieerd, niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u slechts enkele rechten om de app. De App-aanbieder behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij de wet u ondanks deze beperking meer rechten geeft, mag u de app alleen zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst. Daarbij moet u zich houden aan eventuele technische beperkingen in de app waarmee u het alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Je mag niet:
  • werk om eventuele technische beperkingen in de app;
  • reverse engineeren, decompileren of disassembleren app, behalve en alleen voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat, ondanks deze beperking;
  • maak meer kopieën van de app dan gespecificeerd in deze overeenkomst of toegestaan door de wet, ondanks deze beperking;
  • publiceren of anderszins maken van de app beschikbaar voor anderen om te kopiëren; of de App huren, leasen of uitlenen.
 2. DOCUMENTATIE. Als er documentatie bij de app, mag u de documentatie uitsluitend voor eigen referentiedoeleinden kopiëren en gebruiken.
 3. TECHNOLOGIE EN EXPORTBEPERKINGEN. De app kan onderworpen zijn aan Amerikaanse of internationale technologiecontrole of exportwetten en -regelgeving. U moet alle nationale en internationale wet- en regelgeving naleven die van toepassing is op de technologie die wordt gebruikt, gebruikt of ondersteund door de app. Deze wetten omvatten beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie voor informatie over hoe deze wet- en regelgeving van toepassing is op producten van het merk Microsoft www.microsoft.com/export.
 4. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. De app wordt geleverd "zoals het is". Contacteer de App-aanbieder om te bepalen of er ondersteunende diensten beschikbaar zijn. Microsoft, de fabrikant van uw apparaat en uw mobiele provider zijn onder deze overeenkomst niet verplicht om ondersteuningsservices te bieden voor de app. Contacteer de App-aanbieder om te bepalen welke (eventuele) ondersteunende diensten beschikbaar zijn.
 5. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de voorwaarden voor aanvullingen en updates vormen de volledige overeenkomst voor de app. Als Microsoft de App-aanbieder, mag dit artikel niet worden opgevat als een wijziging van de voorwaarden van uw relatie met Microsoft met betrekking tot Microsoft Office, de Office Store of enig ander Microsoft-product of -service (die wordt beheerst door de softwarelicentievoorwaarden die zijn meegeleverd, of de gebruiksvoorwaarden die zijn gekoppeld aan , het betreffende product of dienst).
 6. TOEPASSELIJK RECHT.
  • Verenigde Staten. Als u de App in de Verenigde Staten hebt aangeschaft, is deze overeenkomst onderworpen aan de wet van de staat Washington, ongeacht de beginselen van conflicterende wetgeving. De wetten van de staat waar u woont, zijn van toepassing op alle andere claims, inclusief claims op grond van nationale consumentenbeschermingswetten, oneerlijke concurrentiewetten en onrechtmatige daad.
  • Buiten de Verenigde Staten. Als u de App in een ander land hebt aangeschaft, zijn de wetten van dat land van toepassing.
 7. RECHTSGEVOLG. Deze overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Mogelijk hebt u andere rechten volgens de wetten van de staat of het land waar u woont. Deze overeenkomst verandert niets aan uw rechten onder de wetten van de staat of het land waar u woont als dergelijke wetten dit niet toestaan.
 8. GARANTIEDISCLAIMER. DE APP KRIJGT EEN LICENTIE "AS-IS", "MET ALLE FOUTEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". U DRAAGT ALLE RISICO'S VAN HET GEBRUIK ervan. DE APP-AANBIEDER, NAMENS ZICHZELF, MICROSOFT, DRAADLOZE PROVIDERS VIA WIENS NETWERK DE APP WORDT GEDISTRIBUEERD, EN ZIJN EN HUN RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, AGENTEN EN LEVERANCIERS (“DISTRIBUTEURS”), GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN ONDER OF IN VERBAND MET DE APP. ONDER UW LOKALE WETGEVING HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN DIE DEZE OVEREENKOMST NIET KAN WIJZIGEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER UW LOKALE WETGEVING, SLUITEN DISTRIBUTEURS ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN UIT, MET INBEGRIP VAN DIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.
 9. BEPERKING EN UITSLUITING VAN RECHTSMIDDELEN EN SCHADE. VOOR ZOVER WETTELIJK NIET VERBODEN, KUNT U VAN DE APP-AANBIEDER ENKEL DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT HET BEDRAG DAT U VOOR DE APP HEBT BETAALD. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U GEEN ENKELE ANDERE SCHADE, INCLUSIEF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, VAN EEN DISTRIBUTEUR VERHAALT.

Deze beperking geldt voor

  • alles met betrekking tot de App, diensten die via de App beschikbaar worden gesteld, of inhoud (inclusief code) op internetsites van derden; En
  • vorderingen wegens contractbreuk; schending van garantie, garantie of voorwaarde; of strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Het geldt ook als

  • reparatie, vervanging of terugbetaling van de App compenseert u niet volledig voor eventuele verliezen; of
  • De distributeur wist of had moeten weten van de mogelijkheid van de schade.