СТАНДАРТНИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА OFFICE STORE ПРИЛОЖЕНИЕ

Тези лицензионни условия са споразумение между NETCAT Systemy Informatyczne (“Доставчик на приложения“) а ти. Моля, прочетете ги. Те се отнасят за добавката или друго софтуерно приложение, което изтегляте от Office Store или придобивате от настройките на продукт на Office (“Приложение"), освен ако приложението не се предлага с отделни условия („Лиценз на трета страна”). Ако е така, ще се прилагат условията на Лиценза на трета страна. Това споразумение се прилага и за всички актуализации и добавки за Приложението, освен ако други условия не придружават тези елементи. Ако е така, важат тези условия.

КАТО ИЗТЕГЛЯТЕ, ИНСТАЛИРАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО, ИЛИ ОПИТВАТЕ ДА НАПРАВИТЕ НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ, ВИЕ ПРИЕХТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ГИ ПРИЕМЕТЕ, НЯМАТЕ ПРАВО (И НЕ ТРЯБВА) ДА ИЗТЕГЛЯТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО.

С изключение на горното, ако Приложението позволява достъп до всякакви интернет базирани услуги, използването на тези услуги от ваша страна ще бъде предмет на отделно предоставените условия за използване.

В това споразумение Доставчик на приложения означава юридическото лице, което ви лицензира Приложението, както е посочено в Office Store или описанието на Приложението. Ако Приложението ви е лицензирано от Microsoft, тогава Доставчикът на приложението е Microsoft (или в зависимост от това къде живеете, един от неговите филиали).

Ако спазвате тези лицензионни условия, имате правата по-долу.

 1. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ. Можете да инсталирате и използвате Приложение на устройство или устройства с Windows, които са свързани с акаунта на Microsoft, който използвате за достъп до Office Store или продукт на Office. Нямате право да инсталирате или използвате копие на Приложение на устройство, което не притежавате или контролирате.
 2. ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНИ УСЛУГИ. The Доставчик на приложения може да предоставя интернет базирани услуги с Приложение. В допълнение към следното, използването на тези услуги от ваша страна е предмет на условията, предоставени ви от Доставчик на приложения и/или вашия безжичен оператор.

Съгласие за интернет-базирани или безжични услуги. The Приложение може да се свързва с компютърни системи през интернет базирана и/или безжична мрежа. В някои случаи няма да получите отделно известие, когато се свържат. Използвайки Приложение действа като ваше съгласие за предаване на стандартна информация за устройството (включително, но не само, техническа информация за вашето устройство, система и Приложение софтуер и периферни устройства) за интернет базирани и/или безжични услуги.

Злоупотреба с интернет базирани услуги. Нямате право да използвате която и да е интернет-базирана услуга по начин, който може да я навреди или да наруши използването на нея или безжичната мрежа от други лица. Също така не можете да използвате която и да е интернет базирана услуга, за да се опитате да получите неоторизиран достъп до която и да е услуга, данни, акаунт или мрежа по какъвто и да е начин.

 1. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА. The Приложение е лицензиран, не се продава. Това споразумение ви дава само някои права да използвате Приложение. The Доставчик на приложения си запазва всички други права. Освен ако законът не ви дава повече права въпреки това ограничение, можете да използвате Приложение само както е изрично разрешено в това споразумение. При това трябва да спазвате всички технически ограничения в Приложение които ви позволяват да го използвате само по определени начини. Вие не можете:
  • заобикаляйте всички технически ограничения в Приложение;
  • обратно инженерство, декомпилиране или разглобяване на Приложение, освен и само доколкото законът изрично позволява, въпреки това ограничение;
  • направете още копия на Приложение отколкото е посочено в това споразумение или разрешено от закона, въпреки това ограничение;
  • публикувайте или по друг начин направете Приложение достъпни за други за копиране; или наемане, лизинг или заемане на Приложението.
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Ако документацията е предоставена с Приложение, можете да копирате и използвате документацията само за ваши справочни цели.
 3. ТЕХНОЛОГИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС. The Приложение може да подлежи на законите и разпоредбите за контрол на технологиите или износа на Съединените щати или международните. Трябва да спазвате всички местни и международни закони и разпоредби, които се прилагат за технологията, използвана, използвана или поддържана от Приложение. Тези закони включват ограничения за местоназначения, крайни потребители и крайна употреба. За информация относно това как тези закони и разпоредби се прилагат за продукти с марка Microsoft, вж www.microsoft.com/exporting.
 4. ПОДДЪРЖАЩИ УСЛУГИ. The Приложение се предоставя „както е“. Свържете се с Доставчик на приложения за да определите дали има налични услуги за поддръжка. Microsoft, производителят на вашето устройство и вашият безжичен оператор не са задължени съгласно това споразумение да предоставят услуги за поддръжка на Приложение. Свържете се с Доставчик на приложения за да определи какви (ако има такива) услуги за поддръжка са налични.
 5. ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. Това споразумение и условията за добавки и актуализации представляват цялото споразумение за Приложение. Ако Microsoft е Доставчик на приложения, този раздел не може да се тълкува като промяна на условията на вашите взаимоотношения с Microsoft по отношение на Microsoft Office, Office Store или всеки друг продукт или услуга на Microsoft (които се уреждат от лицензионните условия за софтуер, които придружават, или условията за използване, които са свързани с , приложимия продукт или услуга).
 6. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН.
  • Съединени щати. Ако сте придобили Приложението в Съединените щати, законодателството на щата Вашингтон урежда това споразумение, независимо от принципите на конфликт на закони. Законите на държавата, в която живеете, уреждат всички останали искове, включително искове съгласно държавните закони за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция и при непозволено увреждане.
  • Извън САЩ. Ако сте придобили Приложението в друга държава, се прилагат законите на тази държава.
 7. ПРАВНО ПОСЛЕДСТВИЕ. Това споразумение описва определени законови права. Може да имате други права съгласно законите на държавата или страната, в която пребивавате. Това споразумение не променя вашите права съгласно законите на държавата или страната, в която пребивавате, ако тези закони не го позволяват.
 8. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕТО Е ЛИЦЕНЗИРАНО „КАКТО Е“, „С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“. ВИЕ ПОЕМАТЕ ЦЕЛИЯ РИСК ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ГО. ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО, ОТ СВОЕ ИМЕ, MICROSOFT, БЕЗЖИЧНИ ОПЕРАТОРИ, ПРЕЗ ЧИЯТО МРЕЖА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ПРИЛОЖЕНИЕТО, И НЕГОВИТЕ И ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ФИЛИАЛИ, ПРОДАВАЧИ, АГЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ („ДИСТРИБУТОРИ“), НЕ ДАВА НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО. МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА СЪГЛАСНО ВАШИТЕ МЕСТНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА, КОИТО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ВАШИТЕ МЕСТНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА, ДИСТРИБУТОРИТЕ ИЗКЛЮЧВАТ ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЗИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ.
 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ЩЕТИ. ДО СТЕПЕНТА, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ОТ ДОСТАВЧИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО САМО ПРЕКИ ЩЕТИ ДО СУМАТА, КОЯТО СЕ ПЛАТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ ДРУГИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОСВЕНИ, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ОТ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР.

Това ограничение важи за

  • всичко, свързано с Приложението, услуги, предоставени чрез Приложението, или съдържание (включително код) на интернет сайтове на трети страни; и
  • искове за нарушение на договора; нарушаване на гаранция, гаранция или условие; или строга отговорност, небрежност или друго правонарушение до степента, разрешена от приложимото законодателство.

Прилага се и ако

  • поправката, замяната или възстановяването на средства за Приложението не ви компенсира напълно за загуби; или
  • Дистрибуторът е знаел или е трябвало да знае за възможността за щети.