Клиентското приложение viesClient.exe позволява бърза и автоматична проверка на субекти (контрагенти) от ниво команден ред (CLI / CMD) по отношение на текущото им състояние в системата VIES. Приложението също така ви позволява да запазите изтеглените данни във файл в 3 формата:

  • JSON (формат за показване по подразбиране към stdout)
  • XML
  • КАРТА (атрибут карта ключ = стойност)

Приложението е успешно тествано в следните версии на MS Windows: XP, 7 и 10.

Най-новата версия на приложението е винаги достъпна за изтегляне от Изтегли страница.

Пълната функционалност на приложението може да се провери – без необходимост от създаване на акаунт – с помощта на предоставените Тествайте API

За да използвате добавката в производствения API, трябва да създадете акаунт на уебсайта viesapi.eu, да закупите минимум бизнес план и да генерирате API ключ и идентификатор на API ключ.

Процесът на регистрация и настройка на акаунт, както и генериране на ключове е описан на Документация уебсайт.

Активиране

Споделената изпълнима програма viesClient.exe не изисква инсталация и не е необходимо да се изпълнява под акаунт с администраторски привилегии. За да стартирате програмата, изберете Command Prompt приложение от Start меню или тип cmd в „Search programs and files поле и натиснете Enter:

След като стартирате конзолата, отидете в директорията, където има zip файла viesClient.exe беше изтеглен и разопакован.

Стартирането на програмата без задаване на параметри показва помощния прозорец.

Конфигурация

Стартиране на viesClient.exe приложение, без да се уточнява API key ID и API key ви позволява да правите заявки в тестовата среда (повече подробности за Тествайте VIES API страница).

За да се свържете с производствената среда, е необходимо да извикате viesClient.exe приложение с параметрите за удостоверяване, които са:

  • keyid – параметърът трябва да съдържа API ключ идентификатор (ID), генериран в акаунта на уебсайта viesapi.eu,
  • key – параметърът трябва да съдържа API ключа (Key), генериран в акаунта на уебсайта viesapi.eu.

Подробности за генериране на идентификатор и ключ са описани на Документация страница. По-долу е даден пример за извикване на приложението с параметри за удостоверяване (keyid и key):
viesClient.exe -keyid XXXXXXXXXXXX -key YYYYYYYYYYYY -vies -euvat PL7171642051.

Синтаксис на извикване

Синтаксис на извикване на програмата viesClient.exe:
viesClient.exe <action> [options].

Налични действия :
-help – описание на параметрите за извикване на програмата
-account – връща информация за текущото салдо по сметката на viesapi.eu
-vies – вземете фирмени данни от VIES.

Налични опции [опции]:

-keyid string – API ключ идентификатор
-key string – API ключ
-euvat number – Идентификационен номер по ДДС в ЕС с префикс на държавата
-format type
– формат на върнатите данни (JSON, MAP, XML), по подразбиране: JSON
-file path
– име и път до файла с резултати, по подразбиране: директория за изпълнение viesClient.exe
-proxy url
– HTTP прокси конфигурация (като URL http://user:password@hostname:port).

Примери

ВНИМАНИЕ!! Следните примери са адаптирани към данните, събрани в тестовата среда. За да извършите проверки на производствената среда, добавете –keyid и –key параметри със съответните стойности за всяка заявка.

1. Изтегляне на фирмени данни от VIES и показване на резултата на конзолата в MAP формат:

viesClient.exe -vies -euvat PL5213003700 -map format

2. Показване на информация за текущото състояние на акаунта:

viesClient.exe -account.

3. Настройка на HTTP прокси:

viesClient.exe -vies -euvat PL7272445205 -proxy http://user:password@10.0.0.1:8080