Η εφαρμογή πελάτη viesClient.exe επιτρέπει γρήγορο και αυτόματο έλεγχο οντοτήτων (εργολάβων) από το επίπεδο γραμμής εντολών (CLI / CMD) ως προς την τρέχουσα κατάστασή τους στο σύστημα VIES. Η εφαρμογή σάς επιτρέπει επίσης να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που έχετε λάβει σε ένα αρχείο σε 3 μορφές:

  • JSON (προεπιλεγμένη μορφή εμφάνισης σε stdout)
  • XML
  • MAP (κλειδί χάρτη χαρακτηριστικών = τιμή)

Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στις ακόλουθες εκδόσεις των MS Windows: XP, 7 και 10.

Η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής είναι πάντα διαθέσιμη για λήψη από το Κατεβάστε σελίδα.

Η πλήρης λειτουργικότητα της εφαρμογής μπορεί να ελεγχθεί – χωρίς την ανάγκη δημιουργίας λογαριασμού – χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα Test API

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο στο API παραγωγής, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο viesapi.eu, να αγοράσετε ένα ελάχιστο από το επιχειρηματικό σχέδιο και να δημιουργήσετε ένα κλειδί API και ένα αναγνωριστικό κλειδιού API.

Η διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού καθώς και η δημιουργία κλειδιών έχουν περιγραφεί στο Τεκμηρίωση δικτυακός τόπος.

Δραστηριοποίηση

Το κοινόχρηστο εκτελέσιμο πρόγραμμα viesClient.exe δεν απαιτεί εγκατάσταση και δεν χρειάζεται να εκτελείται σε λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή. Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα, επιλέξτε το Command Prompt αίτηση από το Start μενού ή πληκτρολογήστε cmd στο "Search programs and files πεδίο και πατήστε Enter:

Μετά την εκκίνηση της κονσόλας, μεταβείτε στον κατάλογο όπου βρίσκεται το αρχείο zip viesClient.exe έγινε λήψη και αποσυσκευασία.

Η εκκίνηση του προγράμματος χωρίς τον καθορισμό παραμέτρων εμφανίζει το παράθυρο βοήθειας.

Διαμόρφωση

Εκκίνηση του viesClient.exe αίτηση χωρίς να προσδιορίζεται η API key ID και API key σας επιτρέπει να ρωτήσετε το περιβάλλον δοκιμής (περισσότερες λεπτομέρειες για το Test VIES API σελίδα).

Για να συνδεθείτε στο περιβάλλον παραγωγής, είναι απαραίτητο να καλέσετε το viesClient.exe εφαρμογή με τις παραμέτρους ελέγχου ταυτότητας, οι οποίες είναι:

  • keyid – η παράμετρος πρέπει να περιέχει το αναγνωριστικό κλειδιού API (ID) που δημιουργείται στον λογαριασμό στον ιστότοπο viesapi.eu,
  • key – η παράμετρος πρέπει να περιέχει το κλειδί API (Κλειδί) που δημιουργείται στον λογαριασμό στον ιστότοπο viesapi.eu.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία του αναγνωριστικού και του κλειδιού περιγράφονται στο Τεκμηρίωση σελίδα. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα κλήσης της εφαρμογής με παραμέτρους ελέγχου ταυτότητας (keyid και key):
viesClient.exe -keyid XXXXXXXXXXXX -key YYYYYYYYYYYY -vies -euvat PL7171642051.

Σύνταξη κλήσης

Σύνταξη κλήσης του προγράμματος viesClient.exe:
viesClient.exe <action> [options].

Διαθέσιμες ενέργειες :
-help – περιγραφή των παραμέτρων κλήσης προγράμματος
-account – επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του τρεχούμενου λογαριασμού του viesapi.eu
-vies – λάβετε εταιρικά δεδομένα από το VIES.

Διαθέσιμες επιλογές [επιλογές]:

-keyid string – Αναγνωριστικό κλειδιού API
-key string – Κλειδί API
-euvat number – Αριθμός ΑΦΜ ΕΕ με πρόθεμα χώρας
-format type
– μορφή των επιστρεφόμενων δεδομένων (JSON, MAP, XML), προεπιλογή: JSON
-file path
– όνομα και διαδρομή προς το αρχείο αποτελεσμάτων, προεπιλογή: κατάλογος εκτέλεσης viesClient.exe
-proxy url
– Διαμόρφωση διακομιστή μεσολάβησης HTTP (ως URL http://user:password@hostname:port).

Παραδείγματα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ακόλουθα παραδείγματα προσαρμόζονται στα δεδομένα που συλλέγονται στο περιβάλλον δοκιμής. Για να πραγματοποιήσετε ελέγχους στο περιβάλλον παραγωγής, προσθέστε το –keyid και –key παραμέτρους με τις κατάλληλες τιμές για κάθε ερώτημα.

1. Λήψη εταιρικών δεδομένων από το VIES και εμφάνιση του αποτελέσματος στην κονσόλα σε μορφή MAP:

viesClient.exe -vies -euvat PL5213003700 -map format

2. Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού:

viesClient.exe -account.

3. Ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης HTTP:

viesClient.exe -vies -euvat PL7272445205 -proxy http://user:password@10.0.0.1:8080