Klientska aplikácia viesClient.exe umožňuje rýchlu a automatickú kontrolu entít (dodávateľov) z úrovne príkazového riadku (CLI / CMD) z hľadiska ich aktuálneho stavu v systéme VIES. Aplikácia tiež umožňuje uložiť stiahnuté dáta do súboru v 3 formátoch:

  • JSON (predvolený formát zobrazenia na stdout)
  • XML
  • MAP (kľúč mapy atribútu = hodnota)

Aplikácia bola úspešne otestovaná v nasledujúcich verziách MS Windows: XP, 7 a 10.

Najnovšia verzia aplikácie je vždy k dispozícii na stiahnutie z Stiahnuť ▼ stránku.

Plnú funkčnosť aplikácie je možné skontrolovať – bez potreby vytvorenia účtu – pomocou poskytnutého Test API

Ak chcete použiť doplnok v produkčnom API, musíte si zriadiť účet na stránke viesapi.eu, zakúpiť si minimálne Business plán a vygenerovať API kľúč a identifikátor API kľúča.

Proces registrácie a nastavenia účtu, ako aj generovanie kľúčov je popísaný na stránke Dokumentácia webovej stránky.

Aktivácia

Zdieľaný spustiteľný program viesClient.exe nevyžaduje inštaláciu a nemusí sa spúšťať pod účtom s oprávneniami správcu. Ak chcete spustiť program, vyberte Command Prompt žiadosť z Start menu alebo typu cmd v "Search programs and files pole a stlačte Enter:

Po spustení konzoly prejdite do adresára, kde sa nachádza súbor zip viesClient.exe bol stiahnutý a rozbalený.

Po spustení programu bez zadania parametrov sa zobrazí okno pomocníka.

Konfigurácia

Spustenie viesClient.exe aplikáciu bez uvedenia API key ID a API key vám umožňuje dotazovať sa na testovacie prostredie (viac podrobností o Otestujte VIES API stránka).

Pre pripojenie k produkčnému prostrediu je potrebné vyvolať viesClient.exe aplikácia s parametrami autentifikácie, ktorými sú:

  • keyid – parameter by mal obsahovať identifikátor API kľúča (ID) vygenerovaný na účte na stránke viesapi.eu,
  • key – parameter by mal obsahovať API kľúč (Kľúč) vygenerovaný na účte na stránke viesapi.eu.

Podrobnosti o generovaní identifikátora a kľúča sú popísané na Dokumentácia stránku. Nižšie je uvedený príklad volania aplikácie s parametrami autentifikácie (keyid a key):
viesClient.exe -keyid XXXXXXXXXXXX -key YYYYYYYYYYYY -vies -euvat PL7171642051.

Syntax volania

Syntax volania programu viesClient.exe:
viesClient.exe <action> [options].

Dostupné akcie :
-help – popis parametrov volania programu
-account – vráti informáciu o aktuálnom stave účtu viesapi.eu
-vies – získať firemné údaje z VIES.

Dostupné možnosti [možnosti]:

-keyid string – Identifikátor kľúča API
-key string - API kľúč
-euvat number – IČ DPH EÚ s predvoľbou krajiny
-format type
– formát vrátených údajov (JSON, MAP, XML), štandardne: JSON
-file path
– názov a cesta k výslednému súboru, štandardne: viesClient.exe spúšťací adresár
-proxy url
– konfigurácia HTTP proxy (ako URL http://user:password@hostname:port).

Príklady

POZOR! Nasledujúce príklady sú prispôsobené údajom zozbieraným v testovacom prostredí. Ak chcete vykonať kontroly produkčného prostredia, pridajte –keyid a –key parametre s príslušnými hodnotami pre každý dotaz.

1. Stiahnutie firemných údajov z VIES a zobrazenie výsledku na konzole vo formáte MAP:

viesClient.exe -vies -euvat PL5213003700 -map format

2. Zobrazte informácie o aktuálnom stave účtu:

viesClient.exe -account.

3. Nastavenie HTTP proxy:

viesClient.exe -vies -euvat PL7272445205 -proxy http://user:password@10.0.0.1:8080