Doplnok Excel umožňuje rýchlo a automaticky kontrolovať entity (dodávateľov) pomocou tabuľky Excel z hľadiska ich aktuálneho stavu v systém VIES.

Táto kapitola obsahuje pokyny, ako integrovať aplikáciu Microsoft Excel so systémom nip24.pl. Poskytnutý doplnok bol úspešne otestovaný v nasledujúcich verziách MS Excel: 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 (na operačných systémoch Windows a MacOS) a 2021 (na operačných systémoch Windows a MacOS) a webovej verzii programu Excel365.

Najnovšia verzia doplnku pre Excel 2007, 2010, 2013, 2016 a 2019 je vždy k dispozícii na stiahnutie z Stránku na stiahnutie. Doplnok je možné nainštalovať v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii Excelu. Pozornosť! Vyberte verziu (32 alebo 64 bitov). zodpovedá verzii Excelu, nie operačný systém.

Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať doplnok pre MacOS a Excel 2021 pre Windows a Excel365, navštívte oficiálny obchod Microsoft: https://appsource.microsoft.com.

Plnú funkčnosť doplnku Excel je možné skontrolovať – bez nutnosti vytvorenia účtu – pomocou poskytnutého Test API. Stránka tiež popisuje, ako nakonfigurovať doplnok Excel na použitie v rozhraní API poskytnutom na testovanie.

Používanie doplnku v produkčnom API si vyžaduje zriadenie účtu na stránke viesapi.eu, zakúpenie minimálneho obchodného plánu a vygenerovanie kľúča a jeho identifikátora. Proces registrácie a nastavenia účtu, ako aj generovanie kľúčov je popísaný na stránke Dokumentácia webovej stránky.

Inštalácia a konfigurácia pre MS Excel 2021 a Excel 365 z Microsoft Store (AppSource)

Inštalácia

Po vstupe na oficiálnu webovú stránku Microsoft Store https://appsource.microsoft.com, kliknite na Get it now tlačidlo.

Hromadné overenie vies excel

Zobrazí sa prihlasovacie okno, v ktorom musíte zadať e-mailovú adresu, pre ktorú máte vytvorený účet v spoločnosti Microsoft (súkromné alebo firemné). Ak takýto účet nemáte, môžete si ho vytvoriť a pokračovať v procese inštalácie alebo inštaláciu zastaviť a použiť možnosť inštalácie doplnku jedným z vyššie opísaných spôsobov.

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať doplnok z Excelu 2021 alebo Excelu 365 (web), prejdite na Insert [1], nájdite sekciu Doplnky a kliknite na OfficeAdd-ins tlačidlo [2]. Potom v otvorenom okne zadajte slovo „viesapi ′ [3] vo vyhľadávacom poli a stlačte ikonu lupy. Doplnok s názvom „VIES API - EU VAT Validation“, ktorý by sa mal nainštalovať kliknutím na Add tlačidlo [4]. Všetky vyššie uvedené kroky sú znázornené na obrázku nižšie:

Po kliknutí na Add mala by sa zobraziť obrazovka, kde si môžete prečítať licenčné podmienky a pravidlá ochrany súkromia.

Ak chcete spustiť inštaláciu doplnku, stlačte Continue tlačidlo.

Konfigurácia

Po správnej inštalácii doplnku by ste mali vidieť obrazovku podobnú tej, ktorá je uvedená nižšie. V Home menu [1], nájdite ikonu predstavujúcu VIES API Panel [2] a kliknutím naň zobrazíte bočný panel. Ihneď po inštalácii je doplnok nakonfigurovaný tak, aby fungoval v testovacom prostredí – podrobnosti na Testovacia stránka API. Používanie doplnku v testovacom režime nevyžaduje vytvorenie účtu na viesapi.eu webovej stránky.

Ak chcete doplnok prepnúť do produkčného prostredia, kliknite na ID and key [3] a zadajte Key a kľúč ID, ktorý nájdete po prihlásení sa do svojho účtu na stránke viesapi.eu v časti „API Keys“. Po zadaní oboch hodnôt stlačte Save tlačidlo.

Ak ešte nemáte účet na našej webovej stránke, kliknite na odkaz na viesapi.eu [4] a prejdite procesom registrácie, ktorý je podrobne popísaný na Dokumentácia stránku.

Inštalácia a konfigurácia pre Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 a 2019

Inštalácia

Získajte najnovšiu verziu doplnku pre Excel 2007, 2010, 2013, 2016 a 2019 z Stránku na stiahnutie. Spustite MS Excel a prejdite na File> Optionsa potom vyberte Add-ins [1] z ponuky.

V spodnej časti nastavení vyberte Excel Add-ins [2] a kliknite na Go tlačidlo [3].

Pokročilí používatelia môžu pridať doplnok z Developer kartu [1], potom kliknite Excel Add-ins [2] a kliknite na Browse [3] tlačidlo:

vies excel

V Add-ins okno, kliknite na Browse prejdite do adresára, kde sa nachádza viesapi-ms-excel-addin-version-number.zip súbor bol rozbalený a vyberte:

 • viesapiExcel.xll – pre 32-bitovú verziu Excelu,
 • viesapiExcel64.xll – pre 64-bitovú verziu Excelu.

vies excel insatllation

Správne načítanie doplnku je znázornené na obrázku nižšie [1].

cez konfiguráciu Excel

Stačí kliknúť na OK tlačidlo [2] na sprístupnenie funkcií implementovaných v doplnku v Exceli.

Konfigurácia

Po inštalácii je plugin štandardne nastavený na testovacie prostredie (viac podrobností o Test API stránka). Aby bolo možné vyvolať funkcie v produkčnom prostredí, je potrebné raz nakonfigurovať prístup na stránku viesapi.eu. Ak to chcete urobiť, prejdite do ľubovoľnej tabuľky programu Excel a vykonajte funkciu:

=VIESAPI.CONNECT.PRODUCTION("identifier";"key")

kde parametre funkcie sú:

 • identifier – parameter by mal obsahovať identifikátor (ID) vygenerovaný na účte na stránke viesapi.eu,
 • key – parameter by mal obsahovať Kľúč vygenerovaný na účte na stránke viesapi.eu.

Podrobnosti o generovaní identifikátora a kľúča sú popísané na Dokumentácia webovej stránky.

Na overenie správnosti spojenia s daným API (test alebo výroba) by sa mala vykonať nasledujúca funkcia:

=VIESAPI.CONNECT.STATUS()

Ktoré môžu vrátiť hodnoty:

 • SUCCESS: Production – ak je doplnok správne nakonfigurovaný na prácu s produkčným prostredím,
 • SUCCESS: Test – ak je doplnok správne nakonfigurovaný na prácu s testovacie prostredie,
 • ERROR: Connection requires configuration – v prípade nesprávnej konfigurácie.

V predvolenom nastavení je každý dokument programu Excel nastavený na automatický výpočet tabuľky. Nastavenie tejto možnosti znamená, že všetky vzorce sa volajú, keď sa vykonajú zmeny, ktoré ovplyvňujú vzorec. Príkladom je odstránenie riadka v pracovnom hárku.

Aby ste sa vyhli automatickému vyvolaniu všetkých funkcií definovaných v danom hárku, ktoré súvisí s automatickým odosielaním dopytov do API stránky veisapi.eu, zmeňte možnosť výpočtu zošita na Manuálne:

 1. Z File Ponuka, vyberte Options
 2. Zvýraznite Formulas tab
 3. V časti Možnosti výpočtu vyberte nastavenie: Manual a zrušiť začiarknutie dodatočná možnosť: Recalculate the workbook before saving.
 4. Zmeny vykonané v hárku je potrebné uložiť.

Ak chcete vynútiť obnovenie všetkých definovaných vzorcov, s takto nakonfigurovanou tabuľkou Excelu stlačte kombináciu klávesov:

CTRL + ALT + SHIFT + F9

Použitie

Pozrite si, ako automaticky a masívne overiť štatút EÚ DPH spoločností v systéme VIES pomocou nášho doplnku Excel:

Pred použitím doplnku by ste sa mali oboznámiť so špecifikami jeho fungovania:

 • Všetky volania funkcií sa vykonávajú v asynchrónnom režime, ktorý nespôsobuje zamrznutie (žiadna odozva) aplikácie Excel.
 • Pridanie (vloženie) riadka alebo stĺpca neobnoví všetky definované volania funkcií.
 • Kopírovanie alebo presúvanie buniek, ktoré obsahujú funkcie, neobnovuje definované volania funkcií.
 • Vymazaním riadku alebo stĺpca sa obnovia všetky definované volania funkcií a odošle sa dotazy na viesApi.eu (iba v prípade predvolených nastavení Excelu). Popis zmeny predvolených nastavení je uvedený v kapitole Konfigurácia.
 • Pozor! Neodporúča sa spúšťať viac ako 500 paralelných dotazov, pretože Excel má problémy so spracovaním veľkého počtu asynchrónnych volaní.

Získajte firemné údaje z VIES

VIESAPI.VIES.DATA() – Funkcia získava všetky dostupné firemné dáta priamo zo systému VIES. Parametre by mali byť:

 • európske daňové identifikačné číslo (VAT EU),
 • (voliteľné) FORMAT vrátených údajov (pozri: Tagy, ktoré možno použiť ako FORMAT parameter).

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051")

Ak potrebujete iba štatút spoločnosti vo VIES, použite nasledujúci dotaz:

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051";"$(Valid)")

Ak je stav vrátenia Áno, znamená to, že spoločnosť má platné IČ DPH EÚ.

Značky dostupné v VIESAPI.VIES.DATA funkciu, ktorú možno použiť ako FORMAT parameter:

 • $(UID) – Jedinečný identifikátor vygenerovaný službou viesApi.eu
 • $(CountryCode) - Kód krajiny
 • $(VATNumber) – európske IČ DPH
 • $(Valid) – Platný stav EÚ IČ DPH (Yes/No)
 • $(TraderName) – Meno zhotoviteľa/dodávateľa
 • $(TraderCompanyType) - Typ podnikania
 • $(TraderAddress) – Adresa protistrany
 • $(ID) – Jedinečný identifikátor vygenerovaný systémom VIES
 • $(Date) – Dátum vygenerovania odpovede
 • $(Source) – zdroj údajov

Predvolený formát: "$(TraderName), $(TraderAddress)"

Ak reťazec "JSON" sa uvádza ako FORMAT parameter, funkcia vráti kompletný výsledok vo forme reťazca JSON, ktorý možno voľne analyzovať a ďalej spracovávať:

=VIESAPI.VIES.DATA("PL7171642051";"JSON")

Kontrola stavu používateľského účtu (bezplatne)

VIESAPI.STATUS.ACCOUNT() – Funkcia vracia základné informácie o pláne aktuálne využívanom používateľom. Parametre by mali byť:

 • (voliteľné) FORMAT vrátených údajov (pozri: Tagy, ktoré možno použiť ako FORMAT parameter)

=VIESAPI.STATUS.ACCOUNT()

Pozornosť! Volaním funkcie sa nezvýši počet uskutočnených dotazov.

Značky dostupné v VIESAPI.STATUS.ACCOUNT funkciu možno použiť ako FORMAT parameter:

 • $(BillingPlanName) – Názov aktuálneho tarifného plánu
 • $(SubscriptionPrice) – Čistá cena mesačného predplatného
 • $(ItemPrice) – Čisté náklady na jeden dopyt mimo plánu v štandardnom pláne
 • $(ItemPriceStatus) – Čisté náklady na jeden dopyt – VIES / Obchodné postavenie subjektu v individuálnom pláne
 • $(Limit) – Maximálny počet dopytov v pláne
 • $(RequestDelay) – Minimálny časový interval medzi požiadavkami
 • $(DomainLimit) – Maximálny počet domén (kľúčov API)
 • $(OverPlanAllowed) – Schopnosť prekročiť maximálny počet dopytov v pláne
 • $(ExcelAddIn) – Prístup pomocou doplnku MS Excel
 • $(Stats) – Prístup k štatistikám vykonaných dotazov
 • $(NIPMonitor) – Prístup k monitorovaniu stavu VIES
 • $(SearchByNIP) – Vyhľadávanie podľa identifikačného čísla DPH EÚ
 • $(FuncGetVIESData) – Prístup k funkciám, ktoré kontrolujú stav entity v systéme VIES
 • $(VIESStatusCount) – Počet uskutočnených dotazov na status entity v systéme VIES
 • $(TotalCount) – Celkový počet dopytov vykonaných v aktuálnom mesiaci

Predvolený FORMÁT: "Name of the current tariff plan: $(BillingPlanName), Monthly subscription net price: $(SubscriptionPrice), Maximum number of inquiries in the plan: $(Limit), Total number of queries made in the current month: $(TotalCount)"

Ak reťazec "JSON" sa uvádza ako FORMAT parameter, funkcia vráti kompletný výsledok vo forme reťazca JSON, ktorý je možné voľne analyzovať a ďalej spracovávať.

Ďalšie užitočné funkcie (zadarmo)

VIESAPI.ACCOUNT.STATUS.TOTAL() – Funkcia vracia informáciu o celkovom počte dopytov uskutočnených v aktuálnom fakturačnom mesiaci pre daný účet (všetky API kľúče). Vráti presne rovnaké číslo ako $(TotalCount) tag v VIESAPI.STATUS.ACCOUNT() funkciu.

VIESAPI.ACCOUNT.STATUS.LIMIT() – Funkcia vracia informácie o maximálnom počte dotazov dostupných v pláne zvolenom používateľom. Vráti presne rovnaké číslo ako $(Limit) označiť VIES.STATUS.ACCOUNT() funkciu

VIESAPI.EUVAT.NORM() – Táto funkcia opravuje a formátuje IČ DPH EÚ (odstraňuje medzery a spojovníky atď.) offline a nenačítava žiadne údaje z VIES:

=VIESAPI.EUVAT.NORM("PL 717-164-20-51")

VIESAPI.EUVAT.VALID() – Funkcia iba offline kontroluje správnosť (syntax, kontrolný súčet) IČ DPH EÚ a nenačítava žiadne údaje zo systému VIES. Návraty TRUE ak je číslo platné resp FALSE ak to nie je platné:

=VIESAPI.EUVAT.VALID("PL7171642051")

VIESAPI.CONNECTION.STATE() – Funkcia vráti aktuálny stav konfigurácie doplnku.

Ak funkcia vráti nasledujúcu hodnotu, okrem iného to znamená, že ID a API key neboli uložené:

ERROR: Connection requires configuration

Po uložení API ID a key, funkcia by mala vrátiť nasledujúcu správu:

SUCCESS: Production