Úvod

Služba automatickej kontroly IČ DPH EÚ umožňuje úplne bezúdržbové sledovanie stavu subjektu v systéme VIES.

Všetky kontrolné činnosti sú vykonávané našimi systémami a používateľ sa po každom dokončení kontroly môže prihlásiť do svojho účtu a stiahnuť si správu s výsledkami všetkých vykonaných kontrol. Definovanie kontrol sa vykonáva pomocou harmonogramu, pomocou ktorého si užívateľ určí frekvenciu vykonávaných kontrol.

Služba je dostupná v Profesionálnom a individuálnom pláne a je určená najmä firmám, ktoré musia mesačne preveriť až desaťtisíce dodávateľov.

Maximálny počet sledovaných IČ DPH EÚ v programe Professional nesmie presiahnuť 10 000. V prípade Individuálnych plánov môže byť limit vyšší a závisí od zazmluvneného počtu dopytov. Každý dopyt uskutočnený v rámci služby monitorovania DPH v EÚ sa účtuje rovnakým spôsobom ako dopyty uskutočnené pomocou rozhrania API.

Vytváranie a plánovanie skupín

Aby bolo možné vykonávať kontroly IČ DPH EÚ, je potrebné vytvoriť skupinu. Skupina je množina IČ DPH EÚ, ku ktorej je priradený konkrétny typ kontroly a konkrétny rozvrh kontrol.

Po prihlásení a prechode na „Monitor“, mali by ste kliknúť na Add new group tlačidlo. Zobrazí sa okno, v ktorom musíte zadať názov skupiny, definovať typ overenia a nastaviť harmonogram, ktorý definuje dni, v ktorých sa majú kontrolovať IČ DPH EÚ patriace do tejto skupiny.

Pri upresňovaní harmonogramu vezmite na vedomie, že každá kontrola vykonaná systémom EU VAT Monitor (VIES) bude účtovaná ako samostatný dopyt. To znamená, že ak skupina bude obsahovať napríklad 1000 IČ DPH EÚ a rozvrh je nastavený tak, aby kontrolovala skupinu 5 dní v mesiaci, tak sa za mesiac započíta celkovo 5000 dopytov.

Na obrázku nižšie je znázornené vytvorenie novej skupiny pre dennú kontrolu platiteľa dane v evidencii DPH.

Až po vytvorení skupiny je možné definovať IČ DPH EÚ, ktoré sa majú kontrolovať v rámci danej skupiny.

Správa monitorovaných čísel DPH v EÚ

Správa monitorovaných IČ DPH EÚ je možná len po výbere danej skupiny.

Dovoz IČ DPH EÚ

Ak chcete pridať alebo importovať čísla NIP do vybranej skupiny zo súboru CSV, kliknite na tlačidlo s + znamenie

Zobrazí sa okno, ktoré vám umožní pridať IČ DPH EÚ ich zadaním alebo vložením zo schránky (Ctrl + v). Je tiež možné uviesť súbor CSV (súbor musí mať príponu * .csv) obsahujúci v jednom stĺpci IČ DPH EÚ. Po zadaní IČ DPH EÚ stlačte tlačidlo Add tlačidlo na spustenie procesu importu.

Nakoniec systém zobrazí súhrn procesu importu, ktorý zobrazí celkový počet úspešne importovaných IČ DPH EÚ, napríklad:
Import completed successfully. Number of valid EU VAT numbers: 4.

Po naimportovaní čísel sa prvá a ďalšie kontroly vykonajú automaticky podľa harmonogramu nastaveného pre danú skupinu.

Vyhľadajte IČ DPH EÚ

Ak chcete vyhľadať konkrétne IČ DPH EÚ a zobraziť iba overovacie číslo pre toto číslo, kliknite na rozbaľovací zoznam s nápisom All numbers a vyberte IČ DPH EÚ zo zoznamu alebo zadajte jeho začiatok do textového poľa.

Odstránenie IČ DPH EÚ

Ak chcete odstrániť dané IČ DPH EÚ z vybranej skupiny, kliknite na tlačidlo s x znamenie

Zobrazí sa okno s informáciou o tom, že pre odstránené IČ DPH EÚ sa už nebudú vykonávať kontroly.

Odstránenie IČ DPH EÚ z vybranej skupiny je potrebné potvrdiť kliknutím na Delete tlačidlo.

Pozor! Treba tiež pripomenúť, že po odstránení IČ DPH EÚ nebude možné zobraziť históriu vykonaných kontrol.

Riadenie kontrol

Prezeranie šekov

Zoznam vykonaných kontrol pre všetky IČ DPH EÚ sa zobrazí automaticky po zadaní Monitor tab.

Zoznam kontrol vykonaných v aktuálnej skupine obsahuje tieto stĺpce:

 • Check date – dátum a čas kontroly s presnosťou na jednu sekundu.
 • EU VAT number – IČ DPH EÚ, pre ktoré bola vykonaná kontrola.
 • Status – popisný stav informujúci o výsledku kontroly.
 • Code – číselný stav informujúci o výsledku kontroly.
 • Status change – pole môže mať 3 hodnoty:
  • Lack of data – v prípade, že sa kontrola vykonáva prvýkrát.
  • Yes – hodnota znamená, že stav sa od poslednej kontroly zmenil.
  • No – hodnota znamená, že stav sa od poslednej kontroly nezmenil.

Kontroly filtrovania

Filtrovanie zobrazených dopytov je možné pre:

 • EU VAT number
 • Check date

Ak chcete obmedziť zobrazené šeky na dané IČ DPH EÚ, kliknite na rozbaľovací zoznam s nápisom All numbers a vyberte IČ DPH EÚ zo zoznamu alebo zadajte jeho začiatok do textového poľa. Po potvrdení vášho výberu sa zobrazia len kontroly vykonané pre dané IČ DPH EÚ.

Aby ste zobrazované kontroly obmedzili len na daný deň, kliknite na rozbaľovací zoznam s nápisom All dates a vyberte konkrétny dátum kontroly zo zoznamu alebo zadajte jeho začiatok do textového poľa. Po potvrdení vášho výberu sa zobrazia všetky kontroly DPH v EÚ vykonané v daný deň.

Triedenie zobrazených kontrol

Pomocou jednotlivých stĺpcov je možné triediť zoznam vykonaných kontrol. Ak chcete zoradiť kontrolný zoznam podľa Code kliknite na trojuholník napravo od názvu stĺpca. Trojuholník smerom nahor znamená vzostupné zoradenie a zostupné zoradenie – zostupné zoradenie.

Export šekov

Aktuálne zobrazený zoznam kontrol je možné kedykoľvek exportovať kliknutím na Export tlačidlo.

Potom vyberte formát súboru (CSV alebo TXT). Po potvrdení výberu formátu súboru systém vyexportuje aktuálne zobrazené údaje v zozname a opýta sa na miesto, kam sa uloží stiahnutý súbor s exportovanými údajmi.