Dávkové overenie VIES

Nedávno bola na webovej stránke Európskej komisie (VIES) dostupná nová, dávková metóda overovania IČ DPH EÚ. Bohužiaľ, v súčasnosti je k dispozícii iba z úrovne GUI. Pri popise tejto metódy validácie sme pripravili a prieskum pre našich klientov z ktorého by sme chceli zistiť, či máte záujem o dávkový (asymetrický) spôsob overovania IČ DPH EÚ.

Menu overenia dávky obsahuje dve podponuky: Požiadavky na dávky a Výsledky dávky.

Dávková žiadosť

The žiadosť o dávku stránku obsahuje dve hlavné časti:

a časť s popisom, ktorá vysvetľuje funkciu a poskytuje šablóny pre formát vstupného súboru dávkovej požiadavky;
a sekcia žiadostí; umožňuje nahrať súbor a spustiť dávkovú validáciu cez a Submit tlačidlo.
Dôležitá poznámka: Maximálny počet záznamov v odoslanom balíku je 100.
Grafické užívateľské rozhranie, text, aplikácia, email Popis automaticky vygenerovaný
Obrázok 7: Dávkové požiadavky

Po odoslaní požiadavky je používateľ presmerovaný na druhú podmenu stránku s výsledkami.

Výsledok dávky

Thje stránka s výsledkom overenia dávky je prístupný buď pri zadávaní novej požiadavky alebo priamo cez podmenu.

12 - Zobrazenie výsledkov dávky
Obrázok 8: Výsledky šarže

.

Stránka obsahuje tri časti:

a description časť s popisom funkcie;
a search časť, ktorá umožňuje zadať token dávky na prístup k zodpovedajúcim výsledkom. Token je predvyplnený pri prístupe na stránku odoslaním žiadosti; pri hľadaní tokenu sa môže vyskytnúť nasledujúca chyba:
 Výsledky sú už stiahnuté;
 Platnosť tokenu vypršala 24 hodín po dokončení úlohy;
 Požadovaný token neexistuje;
a result časť, ktorá umožňuje používateľovi konzultovať priebeh procesu a získať výsledky:
 Stav žiadosti; možné stavy sú:
· Processing: validácie prebiehajú;
· Completed: všetky overenia boli vykonané a súbor s výsledkami je k dispozícii na stiahnutie;
· Failed: spracovanie zlyhalo z dôvodu jedna z nasledujúcich chýb:
 File nezodpovedá očakávanému tvarut;
 File nezodpovedá očakávanej štruktúre;
 Ržiadosť nebola spracovaná. IP adresa je momentálne zablokovaná;
 Ržiadosť nesplníing minimálny počet žiadostí;
 Request prekročiťing maximálny počet žiadostí;
 Mdosiahnutý maximálny počet žiadostí o dávku;
 Všeobecná systémová chyba zastavilo spracovanie;

Je potrebné poznamenať, že individuálne zlyhanie (obchodné alebo systémové) bude hlásené ako výsledok overenia obáv a nespustí stav FAILED;

 Percentage of completion: percento sa vypočíta na základe pomeru medzi počtom spracovaných IČ DPH a celkovým počtom IČ DPH v dávkovej požiadavke;
 Download tlačidlo: dostupné iba po dokončení stavu, umožňuje stiahnutie výsledného súboru, ktorý pre každé IČ DPH, ktoré sa má overiť, vráti výsledky overenia vrátane rovnakých polí a správ ako na stránke Overenie DPH.

.

Zdroj: Používateľská príručkaVies-on-the-Web – Verejné