Πρόσθετο Excel για επαλήθευση VIES

Το πρόσθετο Excel σάς επιτρέπει να ελέγχετε γρήγορα και αυτόματα οντότητες (εργολάβους) χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό φύλλο Excel ως προς την τρέχουσα κατάστασή τους στο σύστημα VIES. Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης που περιγράφονται απευθείας στη σελίδα του Excel Add-in VIES Validator.